Mülkiye Dergisi

Mülkiye Dergisi’nin yeni sayısı çıktı

Mülkiyeliler Birliği tarafından 52 yıldır çıkarılan hakemli eleştirel sosyal bilim dergisi olan Mülkiye Dergisi’nin 2017 Yaz sayısı çıktı. 41 (2) sayılı dergide, ideal kadın rolünün dönüşümünden beyazlık ve göç olgusuna, bölgesel kalkınmadan sosyal politikaya akademik ve güncel  tartışma konularını analiz edildiği makaleler yer alıyor.

Derginin Genel Yayın yönetmeni Meltem Kayıran’ın yeni sayıda yer alan makalelere ilişkin yazısı şöyle:

“Mülkiye Dergisi’nin 2017 Haziran sayısı, geniş bir yelpazede yer alan ve sosyal bilimlerin ve ülke gündeminin nabzını tutan yazılarla karşınızda. Bu sayımızda ideal kadın rolünün dönüşümünden beyazlık ve göç olgusuna, bölgesel kalkınmadan sosyal politikaya kadar uzanan bir alanda akademik ve güncel temel tartışma konularının eleştirel bir perspektifle analiz edildiği makalelere yer veriyoruz.

Dergimizin ilk makalesi, Ahu Sumbaş’ın “Adalet Ağaoğlu’nun Ölmeye Yatmak Romanı Üzerinden Türk Modernleşmesi’nin Kadın İmgesinin Eleştirisi” başlıklı makalesi. Sumbaş, Ölmeye Yatmak romanının kadın tarihini anlattığı varsayımına dayanarak romandaki Aysel karakteri üzerinden 1938-1968 döneminin cinsiyet rejimini, toplumsal cinsiyet rolleri ve çelişkilerini bu gözle inceliyor. Makale, Türk modernleşmesinde kadının toplumsal projenin bir nesnesi olarak ele alındığı tezinden hareketle kadınların birey olarak özgürleşip özgürleşemediklerini detaylı bir şekilde analiz ediyor.

Burcu Şenel, “Biz Büyük Bir Aileyiz’: Türkiye’de Devlet Söyleminde ‘Makbul’ Kadınlık ve Aile” başlıklı makalesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın devletin resmi söyleminin temel taşıyıcısı olduğu önkabulünden hareketle, Bakanlık’ın internet sitesini ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajını Wodak’ın tarihsel yaklaşım olarak anılan eleştirel söylem çözümlemesi temelinde inceliyor. Şenel, AKP’nin neoliberal-muhafazakâr politikalarla birlikte kadınları evle ve aileyle özdeşleştirerek nasıl ikincilleştirdiğini ve kadının bedeni ve cinselliğini denetlemeye çalıştığını gösteriyor.

Gökçen Ertuğrul, “Beyazlık ve Göç” başlıklı makalesinde anaakım göç çalışmalarında çok tartışılmayan Batılıların göçü konusunu ele alıyor. Ertuğrul, göçü Beyazlık üzerinden yeniden düşünüyor ve Beyazların Batı-dışına göçüne dair kavramsal bir çerçeve önerisinde bulunuyor. Ertuğrul, küresel eşitsizliklerin, güç ilişkilerinin ve beyazlığın ırksallaştırılmış boyutlarının göç üzerinden okunabileceği bir çerçevenin göç çalışmalarına kuramsal ve metodolojik olarak katkı imkânlarını araştırıyor.

Sedat Acar ve Bayram Güneş’in kaleme aldığı “Sihirli Bir Araç Olarak Endüstriyel Kümelenmeler” makalesi, bölgesel kalkınma yazınının ön plana çıkardığı endüstriyel kümelenmeler konusunu eleştirel bir perspektifle değerlendiriyor. Makale, kümelenme yaklaşımının geç kapitalistleşen ülkelerin küresel değer zincirlerine eklemlenmesi, sosyal sermaye yaklaşımıyla bağı açısından sınıfsal çatışmaları örten niteliği ve üniversite sanayi işbirliklerinin üniversitelerin bilimsel bilgi üretimi sürecine etkileri açısından gerçek karakterini ortaya koyuyor.

Bu sayıda yer alan son makale ise Emek Önder Ünlü’nün “Refah Devletinin Krizi, Sosyal Politikada Dönüşüm ve Temel Gelir” başlıklı makalesi. Ünlü, sosyal politikada dönüşüm ve refah devletinin krizi tartışmaları çerçevesinde temel gelir önerisini tartıştığı makalesinde temel gelir önerisini ortaya atan yaklaşımların çelişkilerini ve tutarsızlıklarını eleştirel bir gözle ortaya koyuyor.

Dergimizin kitap incelemesi bölümünde ise Acemoğlu ve Robinson’un ”Ulusların Düşüşü: Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri” kitabının değerlendirmesine yer veriyoruz. Bir kitap okuma grubu çalışması sonucunda ortaya çıkan bu değerlendirmede Ceyda Kurtar vd., son zamanlarda anaakım yazında önemli bir yer tutan bu kitabın eleştirel bir değerlendirmesini yapıyorlar.”

Dergi, Konur sokak no 1 Kızılay Ankara adresinde bulunan Mülkiyeliler Birliği’ne ait 1859 Kitap Kafe’den alınabilir.

mülkiyedergi41-2