metis
dergi
iletişim

Mülkiye Dergisi

Yeni Türkiye’de Bunalım

Mülkiye Dergisi, 2018 yılındaki son sayısıyla okurlarla buluştu. 53. yayın yılını tamamlamakta olan Mülkiye Dergisi, yayımladığı eleştirel yazılarla sosyal bilimler alanına katkı sunmaya yeni yılda da devam edecek. Bu sayımızın temasını Yorum kısmındaki yazılar çerçevesinde “Yeni Türkiye’de Bunalım” olarak belirledik. Dergimizin, yeni yılın ilk sayısında da 2018 gündemini işgal eden ve 2019 yılında da çokça tartışılacağını düşündüğümüz “kriz” temasıyla okurlarının karşısına çıkacağını şimdiden müjdeleyebiliriz.

Bu sayımızın ilk makalesi Efe Baştürk’ün, “Devlet Olmanın Toplumsal Temeli: Osmanlı’nın Kuruluşu Meselesi ve Siyasal Antropoloji” başlığıyla yayımlanıyor. Yazar, devletleşme sürecini ele almada siyasal antropolojinin uygun bir analiz altyapısı sunduğu savından hareket ederek, Osmanlı kuruluş tartışmalarını “asabiyye” ve “gaza” ideolojisi üzerinden irdeliyor. Devletin doğuşunda devlet öncesi toplumsallığı tartışmanın merkezine alarak siyasal ve toplumsal olan arasındaki sürekliliği ortaya koymaya çalışıyor; böylece Osmanlı’nın kuruluşu tartışmalarına önemli bir katkı sunuyor.

İkinci yazımız, Özgür Balkılıç’ın kaleme aldığı “Şili Sosyalist Deneyiminin (1970-1973) Ekonomi-Politiğinin Tarih Yazını Üzerine” makalesi. Balkılıç, 1970’li yıllardaki toplumsal mücadelelerin önemli ve özgün bir örneği olan Şili’deki Allende dönemine dair tarih yazımının nasıl şekillendiğini araştırıyor. Makale Şili sosyalizminin tarih yazımını jeopolitik düzey, devlet düzeyi ve toplumsal hareketler düzeyi olmak üzere üç düzeyde inceleyerek bu çalışmaları kuramsal modelleri ile inceleme nesneleri arasındaki ilişkileri açısından analiz ediyor.

İsmet Parlak ve Enis Öztürk’ün “Bireyler ve Birey Olamayan Bireyler: Liberalizm ve 19. Yüzyılın Çelişkileri” başlıklı makalesi, bireyin ve bireyselliğin gelişimi konusunu bireyin ortaya çıkış sürecinden itibaren ele alıyor; liberalizm, Aydınlanma ve devrimler çağını izleyerek konuyu 19. yüzyıla kadar getiriyor. Yazarlar, günümüzde eleştirilen bireycilik konusunun neoliberalizmle birlikte ele alınmasının yanlış olduğunu öne sürerek bu anlayışın liberalizmin birey anlayışına dayandığını gösteriyorlar.

Makaleler bölümündeki son yazımız, Emek Çaylı Rahte tarafından kaleme alınan “Türkiye’de Medya Etnografisi Yapmak: Alanın Gelişimi ve Seyrine Eleştirel Bir Bakış” başlıklı makalesi. Makale, Türkiye’de bugüne kadar medya etnografisi alanına dâhil edilebilen akademik makalelerin “medya etnografisi kriterleri” çerçevesinde etnografik niteliğini sorgulayarak süregelen etnografik çalışmaların eleştirel bir okumasını yapıyor.  Çaylı Rahte, 2000 sonrası incelediği eserlerin sadece yarıya yakınının etnografik nitelikte olduğunu tespit ettiği makalesinde, bu kriterlerin tartışmaya açık olduğunu ve makalesinin de böyle bir tartışmayı başlatmasını umduğunu belirtiyor.

Dergimizin yorum kısmında yer alan yazılar, 13 Ekim 2018 tarihinde Eğitim Sen Ankara Üniversiteler Şubesi ile Mülkiyeliler Birliği’nin 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı için düzenlediği etkinlikteki “Yeni Türkiye’de Bunalım” başlıklı panelde yapılan sunuşlardan oluşuyor. Bu sunuşlardan ilk ikisini konuşmacılar yazıya dökerek dergimize gönderdiler, diğerlerinin ise ses kayıtlarının çözümünü gözden geçirerek yayınlıyoruz.

“Yeni Türkiye’de İktisadi Bunalım: Küresel Gelişmeler, Türkiye’ye Yansımaları” başlıklı yazısında Ebru Voyvoda, Türkiye’de yaşanan iktisadi krizi küresel dinamikler ve Türkiye’nin küresel kapitalizme eklemlenme biçiminin yarattığı kırılganlıklardan hareketle açıklayarak krizin yapısal nedenleri üzerinde duruyor.

“Toplumsal Bunalım” başlıklı yazısında Banu Yılmaz, toplumsal bunalıma neden olan travmaların genellikle insan hakları ihlallerinden kaynaklandığını ve insan hakları ihlallerine neden olduğunu belirtiyor. Yılmaz,  insan hakları ihlallerinin yarattığı kalıcı etkilerin hangi mekanizmalarla ortaya çıktığını açıkladıktan sonra yapılan bir alan araştırması çerçevesinde “son beş yılda gerçekleşen toplumsal olaylardan akılda kalanlar(ın) hepsi(nin) politik şiddet temelli insan eliyle kasıtlı olarak ortaya çıkarılan travmalar” olduğunu göstererek bu bunalımdan çıkış yolları için önerilerde bulunuyor.

“Üniversitenin Bunalımı” başlıklı yazısında Onur Can Taştan, üniversitelerin içinde bulunduğu bunalım koşullarını tüm boyutlarıyla ele alıyor. Taştan, son dönemde yaşanan otoriterleşme, güvencesizleşme, keyfi yönetim sorunlarının yanı sıra atıf/yayın/kongre çetelerinden para karşılığında tez, makale yazımlarına kadar akademideki çürümeyi somut örneklerle gözler önüne seriyor.

Murat Sevinç, “Siyasal- Anayasal Bunalım” başlıklı yazısında sınıfsal mücadeleler, ekonomi ve tarihsel gelişim dikkate alınmadan yapılan hiçbir anayasa değerlendirmesinin anlamlı olamayacağı savından yola çıkarak 1876’dan günümüze Türkiye’deki Anayasa tartışmalarını bu perspektiften ele alarak analiz ediyor. Sevinç, son dönem Anayasa değişiklikleri için ise bunların kalıcı olmayacağını, bütün kurumların dönüşeceğini ifade ederek umudumuzu diri tutma çağrısı yapıyor.

Mülkiye Dergisi 2018 yılının bu son sayısında ülke gündemi ile akademik gündemin en temel sorunlarını ele almaya devam ediyor. Dergimizin çıkartılması birçok kişinin kolektif emeği sayesinde mümkün oldu. Bu sayının hazırlanmasında görev alan Recep Aydın ve Nail Dertli’den oluşan editöryel ekibimize, derginin sekretaryasını ve koordinasyonunu büyük bir özenle yürüten ve ses kaydı çözümlerini gerçekleştiren Nurettin Öztatar’a, makaleleri düzelten Murad Karabulut’a, yazarlarımıza, makaleleri değerlendiren hakemlerimize ve bu sayının hazırlanmasında emeği geçen herkese Mülkiye Dergisi adına teşekkür ederim.

Yeni yılda, yeni sayıda görüşmek dileğiyle…

Meltem Kayıran

Dergi, Konur sokak no 1 Kızılay Ankara adresinde bulunan Mülkiyeliler Birliği’ne ait 1859 Kitap Kafe’den alınabilir. Dergiye bir yıllık abonelik için (4 sayı) Mülkiyeliler Birliği Mülkiye İktisadi İşletmesine ait Ziraat Bankası Başkent Şubesi IBAN: TR86 0001 0016 8360 5783 9450 04 nolu hesaba 100 TL yatırıldığına dair dekontun [email protected] adresine gönderilmesi ve açık adres bilgilerinin de e-postaya eklenmesi gerekiyor.

Bu site özgür yazılım araçları kullanılarak hazırlanmıştır. CopyLEFT HeretikHOST Kollektifi