Mülkiye Dergisi

Mülkiye Dergisi’nde bütçe tartışmaları

“Sevgili Mülkiye Dergisi okurları, pandemi koşulları tüm dünyada insan yaşamını her yönüyle etkilemeye devam ederken, dergimizin 2021 yılı ilk sayısını sosyal bilimlerin farklı alanlarından  makalelerle, kitap incelemeleriyle ve bir yuvarlak masa buluşmasıyla oldukça hacimli bir cilt olarak sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz.

Bu sayıda yedi araştırma makalesi ile karşınızdayız. İlk makalemiz Zeliha Dişçi’nin kaleme aldığı “Toplumsal Cinsiyetin Gölgesinde Siyaset: Benedictus De Spinoza’da Beden, Hayal Gücü ve Kadın Tahayyülü” başlıklı çalışma. Spinoza felsefesinde kadın ve siyaset arasında nasıl bir ilişki kurulduğunun açıklığa kavuşturulmasının, tutarlı bir feminist siyaset bakış açısını üretmek açısından anlamlı olduğunu ileri süren Dişçi, öncelikle Spinoza’nın düşüncesinde beden ve zihin ilişkisinden hareketle akıl, hayal gücü ve bilgi meselelerini ele alıyor, Spinoza’nın bilgi kavrayışı ekseninde toplumsal cinsiyet söylemi ile hayal gücü arasındaki ilişkiye odaklanıyor ve toplumsal cinsiyetin, Spinoza’nın sonsuz olanaklar kümesi olarak etkinliklerle kurulduğuna işaret ettiği bedenin sınıflandırması ve sınırlandırılması olduğuna işaret ediyor.

İkinci makale Ünsal Doğan Başkır’ın kaleme aldığı “Kozmopolitanizmin İçkin Gerilimi: Politikanın Çağdaş Krizini Kavram Tarihi Işığında Düşünmek” başlıklı çalışma. Makale, çağımızın tüm dünyaya yayılmış ve geniş ölçekte deneyimlenen krizleri karşısında kozmopolitan bir bakış açısı geliştirmenin öneminin altını çiziyor. Çalışmanın amacı, Antik Yunan deneyiminde karşımıza çıkan kozmopolitan tahayyülü, erken dönem ve Hellenistik felsefe ekolleri üzerinden değerlendirmek ve bu sayede çağdaş sorunlar karşısında hem genişletici hak ve adalet taleplerini hem de bunların güvence altına alınabileceği politik/hukuksal düzen tasarılarını gündeme getirmeyi imkânlı kılacak yaratıcı ve dışlayıcı olmayan bir tartışma zemini kurmak olarak belirtiliyor.

Üçüncü makalemiz Ekin Kadir Selçuk ve Aynur Köse’nin birlikte kaleme aldıkları “İslamcı Düşünce, DP ve Milli İradecilik: Necip Fazıl, Eşref Edip ve Menderes Üzerine Bir Karşılaştırma” başlıklı çalışma. Yazarlar çalışmanın amacını, 1950’ler Türkiye’sinde DP ile başlayan merkez sağ geleneğinin, İslamcılık ve muhafazakârlıkla olan muğlak mesafesinin izlerini, milli iradecilik yaklaşımı etrafında analiz etmek olarak belirtiyor. Makalede dönemin hegemonya mücadelesinde DP ve İslamcı yazarların dinsel semboller ve değerler üzerinden milli irade ortak söyleminde birleşmelerinin, o dönem ve sonrasında Türkiye sağ siyasetinin anti-demokratik çoğunlukçu bir siyaset haline gelmesinde etkili olduğu öne sürülüyor ve nitel içerik analizi yapılarak DP lideri Adnan Menderes ile Necip Fazıl ve Eşref Edip’in görüşlerini yansıtan yazılar, milli iradeciliğin temel özellikleri çerçevesinde analiz ediliyor.

İzleyen çalışma, Serhun Al’a ait. “Kürt Çalışmaları Ortadoğu Çalışmaları’nın Neresinde?” başlıklı makale Kürt Çalışmaları’nı Ortadoğu Çalışmaları içerisinde bazı kuramsal, metodolojik ve tematik konular içerisinde değerlendiriyor. Oryantalizm ve post-kolonyal paradigmalar bağlamında Ortadoğu ve Kürt Çalışmalarını karşılaştırırken, metodoloji ve veri konusunda Kürt Çalışmalarını analiz ediyor. Kürt Çalışmaları’nın teritoryal sınırları ve Kürdoloji gibi kavramsal tanımlamaları tartışıyor ve bununla birlikte Ortadoğu Çalışmaları içerisinde çokça tartışılan milliyetçilik, İslam, demokratikleşme ve otoriterlik gibi konuları Kürt Çalışmaları ekseninde karşılaştırmalı olarak değerlendiriyor.

Beşinci makalemizin yazarı Ayşe Serdar. “Türkiye’nin Değişen Vatandaşlık Rejimini Okumak: İstisnalaşma, Piyasalaşma Ve Etniksizleşme Eğilimleri ” başlıklı makale Türkiye’de vatandaşlığın sonradan kazanılması süreçleriyle ilişkili mevcut politika değişikliğini küresel eğilimler ve kavramsal tartışmalar bağlamında okumayı hedefliyor. Dönüşümün boyutlarını anlamak için, ilk olarak cumhuriyetin kuruluşundan bu yana uygulanan vatandaşlık politikasına odaklanıyor ve ulus-devlet inşasıyla iç içe geçmiş bir biçimde şekillenen Türk vatandaşlığı rejiminin baskın özelliklerini tespit ediyor. Diğer yandan yazar kısmen küresel eğilimleri takip etse de, AKP’nin kendi siyasal ve ekonomik ajandasıyla yürüttüğü vatandaşlık uygulamalarının geçmiş dışlayıcı ilkede ne tür bir değişime yol açtığını da tartışıyor.

Altıncı makale “Türkiye’de Ordu- Siyaset- Toplum İlişkilerinin Genel Bir Panoraması: Tarihsel-Sosyolojik Bir Değerlendirme” başlığını taşıyor. Önder Canveren tarihsel-sosyoloji yaklaşımlı bu makalede ordu- siyaset- toplum üçgeninde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke siyasetinde sahip olduğu güç, üstünlük ve ayrıcalıkların tarihsel ve toplumsal kökenlerini inceliyor ve Türk siyasetini (yeniden) şekillendiren tarihsel kırılma noktalarında temel aktörün ordu ve ordu mensupları olduğu, bu nedenle ordunun hem sivil siyaseti inşa ettiği ve hem de kendi lehine olacak şekilde çerçevelendirdiği ve sınırlandırdığı iddiasını tartışıyor.

Son makalemiz Derya Gültekin-Karakaş, Ferimah Yusufi ve Mehtap Hisarcıklılar’ın birlikte kaleme aldıkları “Türkiye İnşaat Sanayii Çalışma Standartlarının Sektörel Gelişim Üzerinden Değerlendirilmesi” başlıklı çalışma. Makale Türkiye inşaat sektöründe mevcut çalışma standartlarına ilişkin sorunları tespit ederek, çözüme yönelik politika önerileri getirmeyi amaçlıyor. Bunun için, literatür taramasından elde edilen bulgular ışığında, sektör ve firma düzeylerindeki ikincil verinin betimsel analizi yapılarak, inşaat sanayii ve emek standartlarına dair genel bir değerlendirme yapıyor.

Bu sayımızda iki kitap incelemesini dikkate sunuyoruz. İlki Ali Eren Demir’e ait ve “Biyopolitika: İktidar ve Direniş Foucault, Agamben, Hardt-Negri” başlığını taşıyor. Demir, Utku Özmakas’ın “Biyopolitika: İktidar ve Direniş” adlı kitabını değerlendiriyor.  İkincisi Efe Tuğberk Öztürk’e ait ve “Gezi Ruhu ve Politik Teori” başlığını taşıyor. Öztürk, Murat Özbank’ın “Gezi Ruhu ve Politik Teori” adlı kitabını değerlendiriyor.

Son olarak, çok kıymetli meslektaşlarımızın katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilen bütçe çalıştayını, yuvarlak masa toplantısı şeklinde dikkatinize sunuyoruz. Mülkiyeliler Birliği Başkanı Dinçer Demirkent’in takdimiyle başlayan toplantı,  Nilgün Erdem’in moderatörlüğünde, Meltem Kayıran, Rahmi Aşkın Türeli ve Aziz Konukman’ın değerli katkılarıyla devam ediyor. Sürdürmeyi planladığımız yuvarlak masa toplantılarının ikincisi olan bu bütçe tartışmasının birçok soruya açıklık getireceğiniz umuyoruz.

Değerli okurlarımız her zaman olduğu gibi, Mülkiye Dergisi’nin elinizdeki bu sayısı da birçok kişinin gönüllü emeği sayesinde sizlere ulaşabildi. Buradan, Özge Özkoç, ve Meryem Kurtulmuş’tan oluşan editöryal ekibimize, yayın kurulumuza, son kontrollerde emeklerini esirgemeyen yayın kurulu üyelerimiz Cem Akın ve Recep Aydın’a, derginin sekretaryasını yürüten Nurettin Öztatar’a, yazıların dizgiye hazırlanmasında titizlik ve özveriyle çalışan Nail Dertli’ye, yazarlarımıza, hakemlerimize ve Dergimizin yayıma hazırlanmasında emeği geçen diğer herkese Mülkiye Dergisi adına teşekkür eder, keyifli okumalar dilerim.

Yeni sayıda görüşmek dileğiyle tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlarım.”

Dergiye bir yıllık abonelik için (4 sayı) Mülkiyeliler Birliği Mülkiye İktisadi İşletmesine ait Ziraat Bankası Başkent Şubesi IBAN: TR86 0001 0016 8360 5783 9450 04 nolu hesaba 160 TL yatırıldığına dair dekontun mulkiyedergisi@mulkiye.org.tr adresine gönderilmesi ve açık adres bilgilerinin de e-postaya eklenmesi gerekiyor.

 

 

Bu site özgür yazılım araçları kullanılarak hazırlanmıştır. CopyLEFT HeretikHOST Kollektifi